Chromatografia Gazowa ze Spektrometrią Mas

Trener

Mgr inż. Łukasz Heda

Absolwent  Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Technologia  Chemiczna. Specjalista Analiz Instrumentalnych. Główny technolog  w laboratorium EkotechLAB. Doświadczony dydaktyk i praktyk. Autor szeregu metod analitycznych. Projektant drobnego sprzętu laboratoryjnego jak również instalacji chemicznych w skali ćwieć-technicznej i  technicznej.

Cena

Sprawdź w terminarzu aktualną ofertę

* zniżka dla studentów 23%, cena netto=cenie brutto gdy FV wystawiana jest na osobę prywatną (stydenta)

W cenie: 3 dni – 20 godz. szkolenia podzielonego na teoretyczne i praktyczne bloki, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Opis Kursu

Szkolenie nastawione jest na praktyczne aspekty pracy z techniką chromatografii gazowej GC, począwszy od przygotowania aparatury do pracy, poprzez wykonanie analizy, aż do opracowania wyników pod kątem oznaczeń jakościowych oraz ilościowych. W ramach zajęć przedstawione zostaną również podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej oraz analizy otrzymanych danych. Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu chromatografii, jednak korzystna będzie podstawowa znajomość chemii.

dla kogo?

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które rozpoczynają, bądź planują rozpocząć pracę z chromatografią gazową, ale również do wszystkich osób, które chcą poznać działanie oraz możliwości chromatografu gazowego z detektorem spektrometrii mas (MS). Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami pracy, przygotowanie do swobodnej realizacji bieżących zadań oraz szybkiego rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów, występujących podczas pracy z techniką chromatografii gazowej

Harmonogram

Dzień 1. 13.00-20.00

Teoria (2 h)

 1. Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej.
 2. Podział metod chromatograficznych.
 3. Parametry opisujące procesy chromatograficzne.
 4. Detektory w chromatografii gazowej – ich budowa i zastosowanie, rodzaje układów chromatograficznych. Szczegółowe omówienie zasady działania detektora spektrometrii mas i różnych sposobów jonizacji cząsteczek oraz różnych rodzajów analizatorów masy, m.in. analizator czasu przelotu (ang. Time Of Flight, TOF), Kwadrupol (ang. Quadrupole), Pułapka jonowa (ang. Ion Trap, IT).
 5. Kolumny w chromatografii gazowej – ich dobór w praktyce i zastosowanie.
 6. Dozowanie próbek – rodzaje dozowników, ich budowa i zastosowanie.
 7. Metody przygotowania próbek do analizy.

Praktyka (5 h)

 1. Przygotowanie chromatografu gazowego do analizy
 2. Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
 3. Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej
 4. Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny chromatograficznej do oznaczanej grupy związków
 5. Analiza chromatograficzna przygotowanych próbek i wzorców Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą próbek o skomplikowanych matrycach
 6. Konserwacja chromatografu – podstawowe czynności: m.in. wymiana membrany, liner’a, kolumny, strzykawki w układzie dozującym

Dzień 2. 10.00-17.00

Teoria (2 h)

 1. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w chromatografii gazowej.
 2. Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne.
 3. Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów.
 4. Interpretacja widm masowych.
 5. Zastosowania chromatografii gazowej.
 6. Problemy w chromatografii gazowej – sposoby ich rozwiązywania i unikania.

Praktyka (5 h)

 1. Przygotowanie próbek ciekłych, stałych i gazowych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej.
 2. Przygotowanie chromatografu do pracy, podłączenie kolumny do chromatografu, kondycjonowanie aparatury przed wykonaniem analizy.
 3. Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy.
 4. Analiza mieszanin substancji metodą GC-FID, GC-TCD i GC-MS na wybranych przykładach.
 5. Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów.
 6. Praktyczne porady dotyczące optymalizacji rozdziałów chromatograficznych (m.in. dobór odpowiedniej temperatury, ciśnienia, przepływu w celu maksymalnego skrócenia czasu analizy przy osiągnięciu najlepszych rezultatach rozdzielczych).

Przykłady

 • Analiza jakościowa lotnych związków organicznych w drewnie metodą HS-GC-MS
 • Oznaczanie składu gazów procesowych metodą GC-TCD
 • Oznaczanie kwasu octowego techniką GC-MS na różnych kolumnach

Dzień 3. 10.00-16.00

Praktyka (6 h)

 1. Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej.
 2. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania GC Solution.
 3. Obsługa i zastosowanie detektora mas, interpretacja widm masowych (zastosowanie metod SIM oraz TIC, ekstrakcja wybranych jonów, przeszukiwanie widm masowych pod kątem m/z oznaczanych analitów).
 4. Konserwacja chromatografu – podstawowe czynności związane z czyszczeniem podzespołów mogących ulec zanieczyszczeniu podczas pracy ze skomplikowanymi matrycami.

Przykłady

 • Oznaczanie BTEX w benzynie silnikowej, przygotowanie próbek i roztworów kalibracyjnych oraz zastosowanie techniki dodatku wzorca
 • Derywatyzacja i oznaczanie lotnych kwasów organicznych metodą GC-MS